Kehitetään: Nuorille mahdollisuus hyvään uraan ja elämään

15.3.2024Tiina LeinoKehitetään

Tour4Youth-projekti tavoittelee matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan nuorten sujuvaa siirtymää hyvään työelämään. Ytimessä ovat niin yksilöiden taidot kuin yritysten tarpeet. Kansainvälisyys tuo mukanaan sitä magiikkaa, mikä matkailualalla aina on läsnä ja houkuttaa!

Kaksi opiskelijaa nojaamassa seinään ja toisella on tietokone kädessä.

Kaikkien pääseminen osaamistaan ja koulutustaan vastaaviin työsuhteisiin on koko yhteiskunnan etu. Nuorten osalla erityisesti ensimmäisen työpaikan merkitys on oleellinen. Ensimmäinen työpaikka määrittää työuran alkua ja sitä, miten työskentely lähtee liikkeelle ja miten nuori sopeutuu työelämään. Kuuluminen työyhteisöön sen merkityksellisenä osana antaa omanarvon tunnetta ja totta kai palkkaa kustantaa oma elämänsä. Yhteiskunnan osana oleminen työntekijänä ja veronmaksajana mahdollistaa oman elämän suunnittelun ja hallinnan. Kun työ ja tulot ovat sopivat, nuori kykenee suunnittelemaan omaa elämäänsä eteenpäin kokonaisvaltaisesti. Omien unelmien tavoittelu mahdollistuu – perheen perustaminen, halutunlainen asuminen ja tasapainossa oleva vapaa-aika tukevat myös menestyksellistä työelämää ja urasuunnittelua.

Matkailualalla työntekijöiden työsuhteet ovat usein osa-aikaisia tai kausiluonteisia painottuen vahvasti naisiin. Nuorten osuus alalla painottuu lyhyisiin työsuhteisiin niin Suomessa, Pohjoismaissa ja globaalisti. Osa-aikaisten työsuhteiden takia alan houkuttelevuus on kärsinyt, eikä alaa aina mielletä mahdollisuutena kestävään, elämänmittaiseen uraan. Kuitenkin suomalaiset nuoret yleisesti ottaen pitävät matkailualaa houkuttelevana vaihtoehtona työurakseen. Osaavan työvoiman näkökulmasta Suomessa on paljon mahdollisuuksia matkailualan kasvamiseen ja kehittymiseen.

Tulevaisuudessa ulkomaisen työvoiman tarve kasvaa demografisten muutosten takia. Kansainvälisen työvoiman työllistymiseen Suomessa viittaavat tilastot kertovat siitä, että muutos on jo käynnissä. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut ja alle 25-vuotiaiden ulkomaalaisten työttömien määrä on vähentynyt käytännössä koko maassa. Samoin työllisyysaste on noussut, joten kehitys on myönteistä.

Työnantajat ovat avainasemassa osaamisen houkuttelussa matkailualalle

Edellä mainittujen muutosten vuoksi matkailualankin toiminta-alueena paitsi kilpailun myös työvoiman suhteen on Suomen lisäksi koko maailma. Tämä tulee huomioida suomalaisessa työelämässä ja matkailualalla. Kaiken kaikkiaan matkailuala samoin kuin muutkin alat tulevat muuttumaan muun muassa teknologian kehittymisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten takia. Nämä aiheuttanevat matkailualalle disruptiivisia muutoksia, jotka perustavaa laatua olevalla tavalla muokkaavat niin palvelutarjontaa, asiakaskuntaa kuin ammattikuvia. Työnantajien rooli tässä muutoksessa on perustavanlaatuinen, ja toiminta on tärkeää organisoida vastaamaan ja sopeutumaan näihin muutoksiin. Muutos kaiken kaikkiaan tarkoittanee muutoksia asiakasryhmiin ja siten yrityksen strategiaan, toiminnan organisoitumiseen ja edelleen työntekijöihin heidän rooleissaan ja vastuissaan. Murros tarjoaa matkailualan yrityksille mahdollisuuksia uusiutumiseen.

Matkailualan tulevaisuuden työntekijöitä tuottamassa – Tour4Youth

Kokonaisvaltainen osaamisen kehittämisen Tour4Youth-ohjelma tukee nuorten mahdollisuuksia hyviin uriin. Tour4Youth-projekti on rakennettu vastaamaan näihin yksilöitä, yrityksiä ja yhteiskuntia kohtaaviin muutoksiin. Jotta näissä globaaleissa haasteissa on mahdollista sitouttaa sekä kokoaikaisia ja pitkää uraa tavoittelevia että lyhytaikaisia työntekijöitä, se edellyttää strategisten muutosten huomioimista rekrytoitavien työntekijöiden osaamisessa ja työnkuvissa. Tämä mahdollistuu yrityksen kehittämisellä ja ajanmukaisella johtamisella. Psykologinen turvallisuus työssä edistää työhön sitoutumista, ja se mahdollistaa kehittämisideat, omatoimisen vastuun kantamisen ja ratkaisuehdotukset.

Tour4Youth-ohjelmassa nuorille tarjotaan kolme askelta oman uraosaamisensa ja itseymmärryksensä kehittämiseen sekä työssä oppimiseen myös kansainvälisesti. Näin kehitetään nuorten kilpailukykyä työmarkkinoilla. Kohderyhmänä ovat 15–24-vuotiaat matkailu-, majoitus- ja ravintola-alojen opiskelijat ja alalta valmistuneet työttömät. Kokonaistavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuuksia laadukkaisiin työpaikkoihin ja työuriin HoReCa-alalla. Demografisiin haasteisiin vastaamiseksi projekti toteutetaan kansainvälisellä yhteistyöllä Suomessa, Virossa ja Latviassa. Kohderyhmiin kuuluu sekä suomalaisia, virolaisia ja latvialaisia, mutta myös näihin maihin muuttaneita muiden maiden kansalaisia. Näin ollen matkailualan yleinen ja työntekijöiden kansainvälisyys toteutuu Tour4Youth-projektissa.

Ensiaskeleena osallistujien osaamisen kehittämiseksi tarjotaan HoReCa-alaa painottava 5 opintopisteen laajuinen uraosaamisen ja työnhakutaitojen verkkokurssi. Kurssi laajentaa ja syventää nuorten ymmärrystä sekä alasta, heistä itsestään ja vaatimuksista kestävän uran rakentamisessa. Kurssin menestyksellinen suorittaminen tuottaa sertifikaatin taidoista, ja tämä on hyvä näyttö osaamisesta ansioluettelossa ensimmäisiä työpaikkoja haettaessa.

Toinen askel on räätälöidyt kohtaamiset työnantajien kanssa. Kohtaamisia on niin paikallisesti lähitapahtumissa kuin Suomen, Viron ja Latvian kesken. Yksi näistä tapahtumista, RekryBoost, järjestettiin SAMKissa 6.2. Mukana oli noin 20 alan organisaatiota ja noin 300 osallistujaa. Palaute näistä kohtaamisista oli hyvää osallistujilta ja organisaatioilta. RekryBoost järjestetään myös vuonna 2025.

Kolmas askel on työelämäharjoittelut. Tuetuissa, sekä taloudellisesti että yksilöllisesti, harjoitteluissa nuori voi saada ensimmäisiä askeliaan työelämässä. Tällöin työssäoppimisen ensiaskelet yrityksessä tarjoavat nuorelle ymmärrystä ja osaamista koko alasta ja toimintaympäristöstä. Harjoitteluita on tarjolla niin kotimaissa kuin ulkomailla toisissa projektimaissa. Harjoitteluiden pituus ohjelmassa on 4–8 viikkoa.

Kaiken kaikkiaan Tour4Youth-projekti toivoo tukevansa yksilöitä hyvien työurien alkuun osana hyvää elämää. Kunkin ohjelmaan osallistuvan yksilön ainutlaatuinen oma polkunsa tuo mahdollisuuksia ja onnistumisen tunnetta niin uransa alkuun pääsevälle kuin myös projektissa työskenteleville. On hienoa olla mukana näkemässä ja kokemassa kasvutarinoita.

Tiesitkö tämän? 

  • Verkkokurssia voivat hyödyntää niin yksilöt osaamisensa kehittämisessä kuin oppilaitokset kurssiaineistonaan
  • Oppilaitokset, jotka ovat kiinnostuneet kurssista tai Tour4Youth-hankkeesta, ovat tervetulleita mukaan yhteistyöhön
  • Tour4Youth-hankkeen kautta voit ilmoittaa yrityksesi tarjoavan harjoittelupaikkaa tai voit löytää harjoittelijan

Ilmoittaudu

Lisää aiheesta:

Tour4Youth on rahoitettu Interreg Central Baltic -rahoituksella. Projektin johtava partneri on Satakunnan ammattikorkeakoulu, ja partnerit ovat Kurzemen aluehallintoviranomainen Latviasta, Vidzemen ammattikorkeakoulu Latviasta, Satakunnan TE-toimisto ja Pärnumaan ammattiopisto.

Jaa artikkeli

Kehitetään-sarja

Lue myös