Työnohjaus yrittäjän hyvinvoinnin tukena

8.2.2023Minna KalliomäkiUutiset

Yrittäjien keskuudessa työnohjaus on vielä melko tuntematon oman työn, työhyvinvoinnin ja jaksamisen kehittämismenetelmä. Käsitteenäkin sana työnohjaus herättää monenlaisia mielikuvia, kysymyksiä ja jopa sekaannustakin. Terminä se voi olla siis harhaanjohtava: se saatetaan ymmärtää myös perehdytyksenä tai työnjohtamisena. Tästä ei työnohjauksessa kuitenkaan ole kyse.

Kuvituskuva. Lähikuva moodboard -pöydästä, jossa papereita. Pöydän ympärillä ihmisiä.

Lyhyesti määritellen työnohjaus on oman työn tutkimista, tarkastelua ja kehittämistä ohjatusti. Työnohjaajien virallinen yhdistys, Suomen Työnohjaajat ry eli STOry, määrittelee työnohjauksen oman työn tutkimiseksi, arvioinniksi ja kehittämiseksi, jossa apuna on koulutettu työnohjaaja. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista sekä jäsentämistä. STOry:n mukaan työohjaus soveltuu toimialasta riippumatta kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.

Muutos- ja sopeutumiskykyä ratkaisukeskeisellä otteella

Olemme Matkailun kehittämiskeskuksessa järjestäneet syyskuusta 2022 alkaen ryhmämuotoista työnohjausta matkailualan yrittäjille osana RestarT (ESR) -hanketta. Ryhmiä on tällä hetkellä kaksi, ja molemmilla ryhmillä on ohjauskertoja puolen vuoden aikana yhteensä kahdeksan noin kolmen viikon välein. Ohjauskertojen lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat välitehtävät, jotka toimivat osallistujien henkilökohtaisina orientaatio- ja pohdintatehtävinä ja tukevat näin yrittäjän omaa prosessia.

Yrittäjien työnohjauksen teemoiksi ovat valikoituneet esimerkiksi yrittäjän (työ)hyvinvoinnin nyky- ja haavetilanne, (työ)hyvinvointia tukevat elintavat, omat ajattelu- ja toimintatavat, ihmissuhteet ja verkostot, mielen ja kehon palautuminen, oma yritystoiminta nyt ja tulevaisuudessa. Työnohjausprosessissa keskitytään niihin asioihin, joihin ohjattavilla itsellään on aidosti mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana päättämässä. Ohjauksissa hyödynnetään ratkaisukeskeistä viitekehystä: Ratkaisukeskeisyys pyrkii ratkaisuihin sekä tavoitteiden ja päämäärien löytymiseen. Myös niissä tilanteissa, joissa varsinaista ratkaisua ei ole löydettävissä, ratkaisukeskeisyys auttaa eteenpäin tuomalla keskusteluun uusia näkökulmia ja oivalluksia. Ratkaisukeskeisyydessä suuntaudutaan kohti tulevaisuuden tavoitteita toivoa ja myönteisyyttä ylläpitäen.

Vertaisoppimista ja pysähtymistä

Yrittäjien ryhmäohjaus tukee vahvasti myös vertaisoppimista. Ryhmissä vertaistuki auttaa yrittäjää jäsentämään omia kokemuksia, ja se mahdollistaa kokemuksien peilaamisen toisten avulla. Vertaistuen eheyttävä vaikutus perustuukin hyväksytyksi tulemisen kokemukseen ja itseymmärryksen vahvistumiseen omien ja toisten ihmisten kokemusten kautta. Kun omia ajatuksia, tunteita ja tekemistä sanoittaa ääneen, sitä kautta saa itsellekin selkeämmän ja jäsentyneemmän kuvan tilanteesta. Toista kuunnellessaan huomaa, että kokemukset erilaisista tilanteista saattavatkin olla yllättävän samankaltaisia. Näin oma kokemus normalisoituu, kun havaitaan, että muutkin reagoivat samoin vastaavissa tilanteissa. Lisäksi haastavassa tilanteessa toiselta yrittäjältä saa usein uuden idean, näkökulman tai ratkaisuvaihtoehdon.

Ohjaustapaamisten yhtenä tavoitteena on myös luoda yrittäjälle mahdollisuus rauhalliseen pysähtymiseen oman itsensä ja hyvinvointinsa äärelle ilman erilaisia häiriötekijöitä. Luovuus ja uudet ideat tarvitsevat pysähtymistä ja myös joutilaisuutta, joten työnohjauksen avulla herätellään myös näitä. Työnohjaustapaamiset ovat parhaimmillaan yrittäjän omaa aikaa ja myös hieno mahdollisuus peilata omaa itseään vertaisryhmässä, josta saa tukea, inspiraatiota ja ideoita. Jo tässä vaiheessa voi todeta, että työnohjaus soveltuu erinomaisesti myös yrittäjien kehittämismenetelmäksi.

RestarT eli Matkailualan mikro- ja pienten yritysten muutos- ja sopeutumiskyvyn sekä työhyvinvoinnin lisääminen koronakriisissä -hanke on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa ja vahvistaa matkailualan yritysten koronapandemian aiheuttamasta kriisistä johtuvaa toipumista ja näin turvata tuottavuutta, työhyvinvointia ja työllisyyttä. Hanke tarjoaa koulutusta, ohjausta ja vertaisoppimista, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutos-, sopeutumis- sekä uudistumiskyvykkyyttä.

Jaa artikkeli

Lisää uutisia

Lue myös